สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน”  

บรรยาย เขตพื้นที่ สพป

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล       “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน”

 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1. แก้ทุจริตคิดฐานสอง
  2.  บรรยาย เขตพื้นที่ สพป
โฆษณา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ป้องกันการทุจริต

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ป้องกันการทุจริต การกระทำที่ถืเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

S_8151264559055

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเลื่อนเงินเดือน